6 czerwca 2019

Komunikat nr 9/2019 SPRAWOZDANIA Z ZAWODÓW I WNIOSKI O DOFINASOWANIE

SPRAWOZDANIA Z ZAWODÓW I  WNIOSKI O  DOFINANSOWANIE

Przypominamy, że organizator zawodów  w  terminie  2 tygodni od zakończenia  imprezy ma obowiązek przesłać do  Podkomisji oraz GKSP odpowiednie dokumenty (katalog, protokół, wnioski CCWC, res CCWC, CACIL, resCACIL, protokół prób licencyjnych).  Ich brak w wyznaczonym terminie będzie skutkował odrzuceniem ewentualnego  wniosku o dofinansowanie zawodów.

ZASADY  DOFINANSOWANIA  ZAWODÓW

– POKRYWANIA  POWSTAŁEGO DEFICYTU

Dofinansowanie wyścigów torowych i coursingów  , jeżeli  koszt imprezy przekroczył planowany budżet,  jest możliwe  w wysokości:

–  do 5.000,- zł  w przypadku Mistrzostw Polski ;

–  do 4.000,- zł  w przypadku pozostałych imprez.

Określone  wyżej kwoty  to  maksymalne wysokości. W gestii GKSP  leży  wielkość dofinansowania.

Podkomisja,   w  porozumieniu z GKSP ,  wprowadza od  dnia  publikacji Komunikatu  następujące zasady  ubiegania się  o dofinansowanie zawodów (wyrównanie powstałego deficytu):

Organizator  winien przesłać  do  GKSP oraz  Podkomisji ds. Wyścigów Chartów:

1/przed zawodami wstępny  preliminarz finansowy  imprezy;

2/po zakończeniu zawodów,   w terminie do  2 tygodni,   sprawozdanie (protokół wraz z załącznikami),  szczegółowe rozliczenie  preliminarza (z załączonymi kopiami faktur) oraz wniosek o  pokrycie  powstałego deficytu.

Brak w/w dokumentów złożonych w terminie  będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Wszelkie wydatki związane z zakupem sprzętu  leżą po stronie Oddziału organizatora i nie podlegają  refundacji przez GKSP.